سفارش تبلیغ
صبا

اولویت با مردم است

نظر

امروز اول صبح اومدم سر کار دیدم همه تو نمازخانه مشغول زیارت عاشورا هستن و ارباب رجوع منتظر

مطابق فتوای مقام معظم رهبری برای نماز اول وقت هم نباید کار ارباب رجوع به تعویق بیافتد.

ایا نمی شود زیارت عاشورا را زودتر از شروع ساعت اداری شروع و تمام کرد؟آیندگان بخوانند

نظر

در حال حاضر در کشور در یک وضعی قرار داریم

که دزد مجرم نیست/ بلکه کسی که دزد را معرفی می کند مجرم است

بلاتشبیه

دزد شب مجرم نیست/ سگ وفاداری که پارس میکند تا دزد را بترساند و فراری دهد مجرم است.

///////

بله طبق قانون کسی که اموال مسئولین را اعلام کند مجرم است.

اگر اقتضای این قرن اینه 

پس چرا تو ژاپن به خاطر ده دقیقه تاخیر قطار، بزرگترین مسئول مربوطه 15 دقیقه در مقال مردم و رودروی دوربین ها تعظیم میکند.

آیندگان به ما خواهند خندید...