سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

آیندگان بخوانند

نظر

در حال حاضر در کشور در یک وضعی قرار داریم

که دزد مجرم نیست/ بلکه کسی که دزد را معرفی می کند مجرم است

بلاتشبیه

دزد شب مجرم نیست/ سگ وفاداری که پارس میکند تا دزد را بترساند و فراری دهد مجرم است.

///////

بله طبق قانون کسی که اموال مسئولین را اعلام کند مجرم است.

اگر اقتضای این قرن اینه 

پس چرا تو ژاپن به خاطر ده دقیقه تاخیر قطار، بزرگترین مسئول مربوطه 15 دقیقه در مقال مردم و رودروی دوربین ها تعظیم میکند.

آیندگان به ما خواهند خندید...


صرفه جویی در برق

نظر

امروز در بازگشت از شمال برای نماز مغرب سری زدیم به یکی از امام زاده های سر راه میان بهشیر و گلوگاه کا متاسفانه 12 پنکه سقفی و تعداد زیادی لامپ روشن بود و جالب اینکه فقط چهار نفر در امام زاده بودیم.

صرفه جویی را می توان از همینجا آغاز کرد.