سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک

وهابیت یعنی!!!!کلمات کلیدی : مذهبی

ریا

            پیشانی ار ز داغ گناهی سیه شود

                                                      بهتر زداغ مهر نماز از سر ریا

            نام خدا نبردن  از آن به که زیر لب

                                                    بهر فریب خلق بگویی خدا، خدا

                                                                         فروغ فرخزاد

 

 کلمات کلیدی : مذهبی