سفارش تبلیغ
صبا

طوفان

نظر

طوفان باعث میشه درخت ریشه هاش
رو عمیق تر و قوى تر کنه.
تو طوفان هاى زندگى به برگ هایى که از دست میدى فکر نکن،
به ریشه اى که قوى تر میکنى فکر کن..