سفارش تبلیغ
صبا

کنترل انسان ها

نظر

انسان ها همانند حیوانات نیستند و قدرت فکر دارند پس فقط با ارائه غذا و مقام و قدرت نمیتوان آنها را کنترل کرد

چون گرسنه اگر سیر شود طغیان میکنید و ضعیف اگر قدرتمند شود.


به  تجربه قرن ها زندگی بشر در کره خاکی اثبات شده است که فقط سه راه برای حکومت ها وجود دارد؛ حال میخواهد حکومت یک کشور باشد یا در سطح کوچک تر حکومت یک قبیله یا خاندان و آن سه راه به شرح زیر است؛

1. حاکمان و افراد عادی همه از حقوق برابر برخوردار هستند

و هر کس حق اظهار نظر و زندگی آزادانه را دارد و این یعنی مدینه فاضله با حفظ کرامت انسانی

2. حاکمان نمیتوانند حقوق برابر خود با مردم عادی و یا اقشار مختلف مردم با هم را رعایت کنند  و برای رسیدن به یک سری از اهداف همواره باید یک سری از انسان ها قربانی شوند. پس طبیعتا ظلمی فراگیر و سیستمیک وجود دارد

خوب

حال باید چگونه این جامعه را کنترل کرد

فقط یک راه وجود دارد

ایجاد احساس گناه در افراد

مثلا

رئیس خاندان پدر همه ماست و این بی احترامی و گناه بزرگیست که علیه او حتی حرف بزنی تا برسد به عمل

یا

در یک حکومت مذهبی افراد فکر کنند در صورت شورش و حق خواهی و در صورت بروز اختلاف و به هم خوردن حکومت مذهبی، گناه نابخشودنی مرتکب شده اند.


و بالواقع تمامی حکومت های مذهبی و خان پروری و حتی بسیاری از حکومت های دموکراسی موجود نیز جزو این گروه دوم می باشند.

3. حکومت به جور. که در تمامی حکومت های دیکتاتوری این روند وجود دارد و متاسفانه حاکمان خود را چوپان و عموم را گوسفند می پندارند و هر طور که مایل باشند رفتار می کنند بدون کوچکترین احترام به حقوق انسانی


و پس از قرن ها زندگی بشر

 

هنوز که هنوز است بشر نتوانسته به عنوان یک موجود با کرامت در بخش اجتماعی زندگی خود نفس ایفا کند.