سفارش تبلیغ
صبا

صرفه جویی در برق

نظر

امروز در بازگشت از شمال برای نماز مغرب سری زدیم به یکی از امام زاده های سر راه میان بهشیر و گلوگاه کا متاسفانه 12 پنکه سقفی و تعداد زیادی لامپ روشن بود و جالب اینکه فقط چهار نفر در امام زاده بودیم.

صرفه جویی را می توان از همینجا آغاز کرد.