سفارش تبلیغ
صبا

قلب لاله

صفحه خانگی پارسی یار درباره

صرفه جویی در برق

    نظر

امروز در بازگشت از شمال برای نماز مغرب سری زدیم به یکی از امام زاده های سر راه میان بهشیر و گلوگاه کا متاسفانه 12 پنکه سقفی و تعداد زیادی لامپ روشن بود و جالب اینکه فقط چهار نفر در امام زاده بودیم.

صرفه جویی را می توان از همینجا آغاز کرد.