سفارش تبلیغ
صبا

قلب لاله

صفحه خانگی پارسی یار درباره

آیندگان بخوانند

    نظر

در حال حاضر در کشور در یک وضعی قرار داریم

که دزد مجرم نیست/ بلکه کسی که دزد را معرفی می کند مجرم است

بلاتشبیه

دزد شب مجرم نیست/ سگ وفاداری که پارس میکند تا دزد را بترساند و فراری دهد مجرم است.

///////

بله طبق قانون کسی که اموال مسئولین را اعلام کند مجرم است.

اگر اقتضای این قرن اینه 

پس چرا تو ژاپن به خاطر ده دقیقه تاخیر قطار، بزرگترین مسئول مربوطه 15 دقیقه در مقال مردم و رودروی دوربین ها تعظیم میکند.

آیندگان به ما خواهند خندید...