سفارش تبلیغ
صبا

قلب لاله

صفحه خانگی پارسی یار درباره

مدت زمان دفع داروهای مخدر از بدن

    نظر

به تجربه مشخص شده است که با استفاده از تجهیزات پیشرفته فعلی از جمله GC-MS، مصرف تریاک، ب2 و  متادون بعد از 4روز نیز نتیجه مثبت را نشان می دهد.

ولی در مورد حشیش و شیشه غالبا نتیجه پس از یک روز منفی است.