سفارش تبلیغ
صبا

قلب لاله

صفحه خانگی پارسی یار درباره

متاسفم

    نظر

متاسفم برای جامعه مثلا اسلامی ایران

بالاخص مسئولین

با مردم و انقلاب و خون شهدا چکار کردید و چکار دارید می کنید.

آقای روحانی متاسفم برای شخص شما نه بخاطر ناسزا گویی به مردم و نه بخاطر دروغگویی شما-چرا که اینها در ذات شماست-

من متاسفم برای شما

چرا که با توافق بدفرجام برجام موجب شدید احساس حقارت و ذلت بکنیم در برابر شیطان اکبر و انسان های زیاده خواه

موجب شدید همه آموزه های دینی زیر بار زور نرفتن درما به نابودی کشیده شود و برای لقمه نانی دست به هر کاری بزنیم...

متاسفم

متاسفم

متاسفم