سفارش تبلیغ
صبا


APT

نظر

اپ تست، یک تست به روش شیمیایی می باشد که در آن به دنبال تعیین هموگلوبین نوزادی و یا مادری در نمونه هستیم.

که با اضافه کردن سدیم هیدروکساید یک نرمال و یا پتاسیم هیدروکساید یک نرمال:

1. اگر در کمتر از دو دقیقه رنگ قرمز یا صورتی به قهوه ای تغییر کرد: هموگلوبین از نوع مادری (حساس به قلیای قوی) می باشد.

2. اگر در کمتر از دو دقیقه تغییر رنگ خاصی صورت نگرفت: هموگلوبین از نوع نوزادی (مقاوم به قلیای قوی) می باشد.

تغییر رنگ ادرار بر اثر مصرف فنازوپیریدین

نظر

بیش از 90 درصد داروی فنازوپیریدین -که برای درمان درد و سوزش هنگام ادرار تجویز می شود-از طریق ادرار دفع می گردد و موجب زرد شدن نمونه ادرار می شود(مثل زمانی که بیلی روبین دفع می شود).

قابل ذکر است که در صورت اسیدی شدن ادرار، رنگ زرد به نارنجی و یا قرمز تغییر می کند.

مثلا هنگامی که برای چک پروتئین از اسید سولفوسالیسیلیک استفاده می کنیم، بلافاصله رنگ زرد تبدیل به قرمز یا نارنجی می شود.